HLS-K116016 - Elou

CV: Elou

WMO Consulent

Referentie: HLS-K116016

Voornaam
Elou
Geslacht
vrouw
Nationaliteit
nederlandse
Woonplaats
Schiedam
Functie
Medisch/zorg/ontspanning:
WMO Consulent
 
Direct reageren

Opleidingen en diploma’s

2016 Bezwaar en Beroep Sociaal Domein Bestuursacademie, Hilversum

2015 Masterclass Management en Organisatie Straight management

2011 JKGSD Bestuursacademie, Hilversum

1996 HBO Verpleegkunde A Erasmus MC, Rotterdam

1989 Havo Wolfert van Borselen, Rotterdam
Certificaten:
2010 - 2016
- Voorliggende voorzieningen
- WMO
- ABW
- Wet Boeten en Maatregelen en WWB
- Agressie & Agressieprotocol
- WIJ naar WWB en inleiding WWnV
- Coaching- en gesprekstechnieken Jongeren
- Handhavingstraining & Fraude-alertheid Participatiewet
- Bezwaarprocedure training
- Debiteuren
- Valse reisdocumenten & fraudewet
- Omgaan met belemmeringen: psychische, psychiatrische en fysieke problematiek

Systeemkennis
CiVision – Suite4WZ – GWS4all – GWS Suite/PKO – Socrates Fusion – WI-applicaties – TAS – Werken II – UB+ - Sonar – Digidosa – Corsa – Odias – Qmatic – PIV – Sharepoint – Verseon – Mens Centraal – Key2 Burgerzaken – RAAK – SISA – Open Post – Alfresco – CompetenSYS

Referenties
Dhr. J.P. Bervoets (klinisch psycholoog Stichting Happy Life)
Mevr. Cora Kandelaar (teammanager afdeling Zorg & Ondersteuning gemeente Haarlemmermeer)


Nevenactiviteiten
06/2017 – heden
Voetbaltrainer VVK Kethel-Spaland
• Geven van voetbaltraining voor het dames I team

06/2017 – heden
Techniektrainer & Coach
Pure Soccer Academy
• Geven van vooral techniektraining voor jongens (7 t/m 12 jaar) en dames
• Coachen voetbalteam jongens en dames

Werkervaring

1-1-2018 - heden
Stichting citizen you
Citizen you is een stichting die de begeleiding doet van burgers met diverse uiteenlopende problematiek. Ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor de kwaliteitseisen, coördineren en coachen van het personeel van de stichting. Daarnaast adviseer en begeleid ik de consulenten in de dagelijkse werkzaamheden. De doelgroep waarmee er gewerkt wordt is voornamelijk multicultureel en met diversiteitsproblematiek.
In mijn werk als kwaliteitsmedewerker ben ik verantwoordelijk voor de vraagverhelderende intake met indiceren van de hulpvraag (vragen) (resultaatgerichte indicatie).

We werken, afhankelijk van het beleid en verordening van de gemeente, met de ZRM, resultaatgericht en ondersteuningsgericht.
Met mijn ervaring bij diverse gemeenten én zorgbedrijven ben ik up-to-date qua Wmo, WLZ en Jeugdwet wetskennis. Ook de bijstandskennis is ruimschoots aanwezig. Ik geef ook training in de Wmo, WLZ, Jeudwet en bijstandswet binnen de stichting voor alle rechtsgebieden binnen het sociaal domein.


1/15 - 31-12-2017
Consultant Zorgdomein
Mutatio Consultancy Nederland Zorg, Schiedam
Werken met en voor doelgroep Marokkaanse berbers Rotterdam-West en Gouda
Samenwerking justitie en Veiligheidshuis: Damage Control trajecten
Voeren van keukentafelgesprekken en evaluatiegesprekken
Definiëren en beoordelen zorgcasussen, werken vanuit preventief oogpunt
Signaleren, analyseren en behandelen van ondersteuningsvragen, indicaties en medische urgenties (psychische/psychiatrische, verstandelijke/lichamelijk problematiek) met daarbij het toepassen van “Vraag verhelderend werken” waarbij de focus bij de cliënt, zijn kansen en aandacht voor kansrijke omgeving ligt
Gerichte aanpak dmv analyse Zelfredzaamheid-Matrix
Opstellen van anamnese, plan van aanpak, begeleidingsrapport, etc
Doorverwijzen naar de juiste hulp- en zorgverlening, coördineren, monitoren en bewaken van de ingezette dienstverlening, eventueel adviseren en onderzoeken van gefaalde dienstverlening
Realiseren van ketensamenwerking, bieden van interventie bij bijv Zorgmijders
Sociaal juridische ondersteuning, begeleiding en hulp

03/17 - 07/2017
Coördinator Zorg & Juridische zaken
Stichting Happy Life, Alphen a/d Rijn
Individuele en ambulante begeleiding
? Extramurale begeleiding
? Crisisinterventie GGZ
? Multidisciplinaire aanpak en overleg
? Contractmanagement gemeenten & zorgverzekeraars
? Bezwaar en beroepszaken
? Financiële administratie’
? Klantbeoordeling en aanmaken dossier
? Signaleren, analyseren en coördineren van ondersteuning en behandelingen

02/17 - 05/2017
WMO-beoordelaar ZIN en PGB voor alle maatwerkvoorzieningen TUO te gemeente Den haag
? Aanvragen WMO beoordelen
? Keukentafelgesprekken
? Onderzoek voorliggende voorzieningen (WLZ, zorgverzekering, netwerk)
? Noodzakelijkheidsonderzoek maatwerk
? Resultaatgerichte aanpak met resultaatfinanciëring
? Verstrekken van informatie inzake de WMO
? Beoordeling van de (her)indicaties o.a. n.a.v. CIZ-indicatieprofiel
? Zelfstandig stellen van (her)indicaties huishoudelijke hulp, begeleiding en zorg
? Opstellen van plan van aanpak, rapportage en beschikking
? Fraude alertheid: GBA-onderzoek, hulpverleningsfraude
? Samenwerking thuiszorgorganisaties en verzorgingsinstellingen
? Toetsing en fiattering van maatwerk i.h.k.v. kwaliteitscontrole

10/16 - 02/2017
Indicatieadviseur WMO en Participatie consulent
Zorg & Ondersteuning, Gemeente Haarlemmermeer
? Huisbezoeken (keukentafelgesprekken)
? Klantvraag onderzoek d.m.v. vraagverheldering
? Netwerkanalyse
? Beoordelen zelfstandigheid en zelfredzaamheid i.h.k.v. de participatie
? Noodzakelijkheidsonderzoek maatwerk
? Verstrekken van informatie inzake de WMO
? Beoordeling van de (her)indicaties o.a. n.a.v. CIZ-indicatieprofiel
? Zelfstandig stellen van (her)indicaties huishoudelijke hulp, begeleiding en zorg
? Opstellen van plan van aanpak, rapportage en beschikking
? Fraude alertheid: GBA-onderzoek, hulpverleningsfraude
? Bijzondere bijstand beoordelen, rapporteren en beschikken (vergoeding extra kosten n.a.v. WMO-voorziening)
? Samenwerking thuiszorgorganisaties en verzorgingsinstellingen
? Toetsing en fiattering van maatwerk i.h.k.v. kwaliteitscontrole
? Individuele en ambulante begeleiding
? Extramurale begeleiding
? Crisisinterventie GGZ
? Multidisciplinaire aanpak en overleg
? Contractmanagement gemeenten & zorgverzekeraars
? Bezwaar en beroepszaken
? Financiële administratie’

04/2016 - 10/2016
Indicatieadviseur HAH en Zorg
Gemeente Tilburg
? Toetsen en fiatteren van maatwerk in het kader van kwaliteitscontrole
? Behandelen van bezwaarschriften
? Afleggen van huisbezoeken en voeren van keukentafelgesprekken
? Onderzoeken van de hulpvraag door middel van vraagverheldering
? Verrichten van netwerkanalyse en noodzakelijkheidsonderzoek ten opzichte van maatwerk en beoordelen zelfredzaamheid in het kader van de participatie
? Stellen en beoordelen van (her)indicaties huishoudelijke hulp en zorg
? Opstellen van plan van aanpak, rapportage en beschikking, werken met CiVision
? Toepassen van Minimabeleid conform Participatiewet
? Fraude alertheid: GBA-onderzoek, hulpverleningsfraude
? Samenwerken met ketenpartners en (externe) partners

09/2015 - 04/2016
Klantregisseur sociaal- en zorgdomein
Gemeente B.B.S. Baarn, Bunschoten en Soest
? Behandelen vraagstukken WMO, Jeugdwet, Participatiewet en Minimabeleid
? Coördineren van de werkprocessen binnen Werk, Inkomen & Zorg
? Signaleren, analyseren en doorverwijzen van aanvragen binnen WIZ, juiste doorverwijzing naar de dienstverlening en/of zorgverlening
? Schuldhulpverlening: stabilisatietraject en doorverwijzing minnelijk of wettelijk traject
? Intakegesprekken voeren m.b.v. de ZRM-matrix
? Beoordelen van aanvragen Levensonderhoud
? Rapporteren en beschikken
? Handhavingsonderzoeken
? Uitstroomonderzoek naar werk
? N.a.v. de ZRM-matrix de hulp- en zorgvraag formuleren en doorverwijzen naar de juiste dienst-zorgverlening
? Doelmatigheidsonderzoeken bestaande caseload
? Klantbeeld opstellen van de bestaande caseload
? Inkomenswerkzaamheden zoals beëindigingen, bijzondere bijstand, wettelijke voorschotten
? Mindset van de afdelingscultuur: coachen van de medewerkers met als doelstelling het contextgericht of systeemgericht werke

01/2016 - 04/2016
Klantregisseur Werk, Inkomen & Zorg (WIZ)
Gemeente Baarn, Bunschoten & Soest
? Beheren van eigen caseload en opstellen van klantbeeld van bestaande caseload
? Behandelen van bezwaarschriften en opstellen van verweerschriften
? Verrichten van fraude-, uitstroom- en doelmatigheidsonderzoeken
? Coachen van medewerkers met als doelstelling contextgericht/systeemgericht werken
? Analyseren, verbeteren en coördineren van werkprocessen afdeling WIZ
? Bevorderen samenwerking binnen WIZ, Jeugdwet, WMO en Sociaal Team
Verlenen van diverse diensten middels groepsgerichte aanpak betreffende doelgroep met korte afstand tot de arbeidsmarkt, bieden van stabilisatietraject in het kader van schuldhulpverlening en/of doorverwijzen minnelijk of wettelijk traject
? Voeren van intakegesprekken met behulp van Zelfredzaamheid-Matrix en formuleren van de juiste hulp- en zorgvraag
? Beoordelen beperkingen en belemmeringen en afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van de Participatieladder
? Behandelen vraagstukken WMO, Jeugdwet, Participatiewet en Minimabeleid, cliënten doorverwijzen naar juiste dienstverleners en contact onderhouden met zorgaanbieders
? Afhandelen van aanvragen levensonderhoud, verwerken van beëindigingen, bijzondere bijstand, wettelijke voorschotten
? Opstellen van rapportages en beschikkingen
? Verdiepen in recente jurisprudentie en vergaren van kennis omtrent wijzigingen betreffende de geldende wetten en het (gemeentelijke) beleid

01/2015 - 01/2016
Senior Poortwachter en Handhaving / Project Sociale Kaart
Fermwerk (Gemeente Woerden, Bodegraven, Reeuwijk e.o.)
? Afhandelen en inhoudelijk beoordelen bezwaarschriften
? Opstellen van verweerschriften
? Voeren van hoor- en wederhoorgesprekken en opstellen van gespreksverslagen
Signaleren van fraude, screenen van nieuwe meldingen (doorverwijzing naar de juiste dienst-, zorg- en/of hulpverlening) en verrichten van handhavingsonderzoeken betreffende woon- leefsituatie, financiële situatie en ex-zelfstandigen
? Afleggen huisbezoeken en voeren van intakegesprekken
? Afhandelen aanvragen levensonderhoud/IOAW/bijzondere bijstand/minimabeleid/BBZ
? Verrichten van mutaties, terugvorderingen en verhaalprocedures
? Toetsen en fiatteren van aanvragen, opstellen van rapportages en beschikkingen
? Begeleiden en coachen van collega´s, bevorderen van samenwerken, leggen van verbindingen, bouwen van bruggen en verrichten van onderzoek van convenanten tussen Fermwerk en de sociale partners
? Opstellen van de sociale kaart
? Ontwikkelen en implementeren van proces voor inrichtingsklanten en fungeren als contactpersoon voor alle inrichtingsklanten
? Inventariseren van alle organisaties en instanties van verschillende hoofddomeinen met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet
? Definiëren zorgcasussen welke worden beoordeeld vanuit de contextgerichte en gedreven werkwijze
? Toepassen van vernieuwde kennis van WMO 2015 en toepassen fiscale kennis

12/2013 - 12/2014
Specialist Sociale Zekerheid
Gemeente Maassluis
? Afhandelen van aanvragen levensonderhoud
? Verrichten van handhavingsonderzoeken naar de woon- leefsituatie, financiële situatie en ex-zelfstandigen
? Analyseren en vergelijken van bestanden gemeente (met de belastingdienst) in het kader van de Alleenstaande Ouder Kop Regeling/PW/Kostendelersnorm
? Rapporteren, beschikken en systeemtechnische wijzigingen doorvoeren n.a.v. ALO Kop

11/2012 - 12/2013
Integraal Klantmanager
Gemeente Purmerend
? Uitvoeren van doelmatige handelingen o.a. gericht op uitstroom naar werkervaringsplaatsen, regulier werk, vrijwilligerswerk, afstanden tot de arbeidsmarkt overbruggen en hantering van de Participatieladder
? Uitvoeren van rechtmatige handelingen vanaf de poort tot de afhandeling en doorverwijzing naar de juiste dienstverlening
? Coachen en begeleiden van cliënten met eigen verantwoordelijkheid als speerpunt
? Ontwikkelen en onderhouden van contacten met onderwijsinstellingen, zorginstellingen, werkgevers en relevante partijen in het netwerk om het dienstverleningsaanbod aan jongeren te verbeteren
? Signaleren en ontwikkelen van nieuwe beleidsbehoeften en daartoe samenwerken met interne afdelingen van Werk & Inkomen

07/2012 - 11/2012
Integraal Klantmanager
Gemeente Breda


04/2011 - 07/2012
Allroundconsulent/jongerencoach / Project Startpunt Go!
Gemeente Schiedam

2004 - 2012
Intaker en Inkomensconsulent - Gemeente Etten-Leur
Integraal Klantmanager - Gemeente Lansingerland
Projectconsulent Doelmatigheid - Gemeente Ridderkerk
Projectconsulent Doelmatigheid - Gemeente Den Haag
Integraal Klantmanager - Gemeente Utrecht
Projectconsulent Doelmatigheid en Rechtmatigheid - Gemeente Vlaardingen
Projectconsulent / Inburgeringsconsulent - Gemeente Den Haag
Integraal Klantmanager - Gemeente IJsselstein
Consulent - Gemeente Alphen aan den Rijn
Consulent herbeoordelingen - Gemeente Capelle aan den IJssel
Accountmanager - Maireg Amsterdam
Allround Klantmanager SoZaWe - Gemeente Rotterdam

Gewenste werksituatie

Regio
Zuid-Holland
Maximale reisduur
Maakt niet uit
Dienstverband
Fulltime (40 uur/week)
Bruto maandsalaris €/mnd
in overleg (o.b.v. 40 uur/week en excl. toeslagen)
Wisseldienst
N.v.t.
Functie wens
hulpverlener
Ambitie
hulpverlener

Overige informatie

Beschikbaarheid
In overleg
Rijbewijs
Ja: B
Vervoer
Auto beschikbaar

Meer weten?

Neem contact op met
Hans Houweling
T 010-414 02 82
F 010-414 21 80
M 06-543 17 085
E hans@hls-groep.nl
 
Direct reageren